Nieuws

Trainingsopzet zomer 2019 / Training summer 2019

English below

Beste leden,

Volgende maand is het weer zover, de zomertrainingen gaan van start. We beginnen 2 april met een openingstijdrit (info volgt). Dit is een mooi moment om een nul meting met jezelf te houden. Vanaf 9 april beginnen we met de reguliere trainingen. Het grootste verschil met vorige jaar is dat er dit jaar drie groepen zullen zijn op de dinsdag. 

De trainingen zijn:

Tijd: 18.00 

Locatie: Ingang stadspark

Dinsdag trainingen

Bij de dinsdagtrainingen ligt de focus op afwisselend techniek en intensieve blokken.

Er zullen drie groepen worden gemaakt:

  • Fit groep

De eerste groep is bedoeld voor de renners die fit willen worden of bijvoorbeeld willen trainen voor een toertocht. Het niveau is laagdrempelig en voor iedere renner toegankelijk. De groep zal afwisselend getraind worden door Kirsten Niekolaas of Dex Hartman. 

  • Intermediate groep

Deze groep is bedoeld voor de renners die enthousiast willen trainen maar geen wedstrijdrenner zijn. Deze groep wordt getraind door Roeland Kamp. 

  • Wedstrijdrenners groep

De laatste groep is voor wedstrijdrenners met licentie en worden getraind door Dorus Heijnen. 

Wedstrijdrenners zullen vanzelfsprekend in de wedstrijd groep rijden. Iedereen die lid is sinds 2019 en/of nog geen cursus hebben gedaan hebben rijden bij de fitgroep tot de trainers zeggen dat ze hoger kunnen. De andere leden mogen zich verspreiden over de eerste twee groepen tenzij de trainers er anders over denken.

Woensdagtraining

De woensdagtraining blijft inhoudelijk hetzelfde behalve dat er nu geen trainer is maar een wegkapitein. Iedere week gaat een andere wegkapitein een mooi rondje voor jullie uitzetten. Je kan tijdens deze trainingen een extensieve rit verwachten met wat oefeningen van rustig toeren tot korte intervallen.

Andere wijzigingen

We willen er nog even opwijzen dat we dit jaar wat strenger gaan zijn m.b.t. de verkeersregels. Vorige jaar hebben we geen ongelukken gehad, maar we hebben wel mogen aanschouwen hoe een andere renner op de verkeerde weghelft een bocht aansneed en zo een heftig ongeluk veroorzaakte. Met andere woorden, luister goed naar je trainer en respecteer, in al je enthousiasme, de verkeersregels. En als de trainer van mening is dat je een gevaar bent voor jezelf en de medeweggebruiker, mag hij/zij je wegsturen.

Verder zullen met komst van de zomertrainingen de spinningtraining komen ter vervallen.

Laten we er een sportieve maar veilige zomer van maken!

 

Bestuur 18/19 en trainers

 

 

Dear members,

Next month the summer training starts again. We start on April 2 with an opening time trial (more info follows soon). This is a great moment to take a baseline measurement with yourself. We will start regular training on 9 April. The biggest difference with last year is that this year there will be three groups on Tuesday.

The training is:

Time: 6 p.m.

Location: entrance Stadspark

Tuesday training

With Tuesday training, the focus is on technique and intensive blocks.

The three groups will be:

  • Fit group

The first group is intended for riders who want to get fit or, for example, want to train for a tour. The level is easily accessible and accessible to every rider. The group will be trained by Kirsten Niekolaas or Dex Hartman.

  • Intermediate group

This group is intended for riders who want to train enthusiastically but are not a race rider. This group is trained by Roeland Kamp.

  • Race group

The last group is for race riders with a license and are trained by Dorus Heijnen.

Race riders will of course ride in the race group. Anyone who has been a member since 2019 and/or has not yet taken a beginners course yet will ride with the fit group until the trainers say they can go higher. The other members may spread to the first two groups unless the trainers think otherwise.

Wednesday training

The content of the Wednesday training remains the same except that there is now no trainer but a road captain. Every week a different road captain will create a nice route for you. You can expect an extensive ride during these training sessions with some exercises from slow touring to short intervals.

Other changes

We would like to point out that we are going to be a little stricter this year with regard to traffic rules. Last year we had no accidents, but we witnessed how another rider made a turn on the wrong side of the road and caused a major accident. In other words, listen carefully to your trainer and, with all your enthusiasm, respect the traffic rules. And if the trainer believes that you are a danger to yourself and the fellow road user, he/she can send you away.

Furthermore, with the arrival of the summer training, the spinning training will be cancelled.

Let's make it a sporty but safe summer!

Board 18/19 and trainers

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren